Sabtu, 17 Oktober 2015

Banyu karing
Hobynya ilam paltujuh ni katuju banar jua maunjun, kalu maunjun kada tahu rami kah kada kah nang panting bila kawan tulak maka tulak jua maunjun. Tulak mulai jam 6 subuh udah tulakan ka ampah gambut masuk kadalam jadi maunjun tu basusur mulai pasar arba sampai handil gayam tahayau jua handil handil... sudah jam 2 an ari kada tadapat jua sei atawa tatabukan nang dalam maklum udah musim kamarau urang haja udah habis mangatam. Kuliah iwak kadada saikung ikung... balalu mauk ai pikiran... akhirnya talihat ada dadanauan ditangah pahumaan balalu turun ai mandatangi sakalinya banyunua surut jua han ingkah lintuhut nyata nya kadada iwaknya. Mun kada ini baik aku mawaluhi kakawanan atawa orang lain ha. Balalu aku baduduk sambil maunjun..  jadi banyunya sampai ingkas dada.. malihat kawan saurang maunjun banyu nya ingkas data maka turun jua maumpati. Imbah baparak balalu maulur unjun sakalinya surut banyunya... langsung mambalik unjun dan mancucuk cucuk danau tadi ha surut banar banyu lah... tatawa aku dalam hati, kuwaluhi ikam jar ku... kada barapa naik am katabing.. kada lawan ada pulang nang datang mamaraki aku dan langsung maulur unjun imbahnya balalu mambalik unjun dan mancucuk cukuk danau surut jua lah... tatawa pulang aku.. sampai beberapa ikung... kuwaluhi.
KADA SEJARAHNYA KALAH.
Ilam paltujuh ni salah satu hoby nya main batmenton. Jadi bila hanfak main tu pasti si Iyur ini musuh bubuyutan jadi bila imbah isa malam selasa atawa malam sabtu pasti ma sms bos main kah, main jar ku... balalu basusun pasangan ai kami... aku lawan pajar, iyur lawan dayat... pada kami pukuli ha... taungut iyur bila kalah, mun aku ni yur ai kadada sejarahnya kalah... bah... pina sombong banar nah... nang kaya kada pernah kalah ha. Ikam tahulah mun aku tu kalah lawan situ kadada sejarahnya pang bukunya haja kadada nang ada tu sejarah kemerdekaan, sejarah oahlawan cut nyadin, pangerĂ n dipenogoro dll.
DIKIRA KADA HARAT KAH.
Aku ni mun harat kada pang main ni tapi bila main manang. Mun aku ni bila main handak mancari paluh haja. Biar kalah asal tapaluh. Mun aku main ni handak mancari manang mun handak mancari paluh baik bawa mancangkul gin tapaluh kada babayaran kada usah ka gedung bajauh jauh mun handak mancari paluh dimuka rumah gin. Dikira kada haratkah sakalinya pang... kada harat jua ai.

Diwaluhi bibinian.

DI WALUHI BIBINIAN
Pina rasa himung supir taksi hulu sungai manyupir hari ini, sakali pas jua. Imbah kaluar pada terminal pal 6, pas di pal 18 subarang balai diklat koperasi dan UKM ada bibinian bungas banar mahadang dan mangawai... langsung supir ni marim mobil nya sampai tadangsar pas singgahnya di hadapan bibinian tadi. Langsung supir manakuni. Handak kamana ding... handak ka tanjung nah.. pas banar ding ai ini mobil taksi tanjung yu lakasi masuk ding di muka kosong nah, barapa pir.. katanjung ongkosnya, mun lawan ikam gratis haja gin kada papa. Handangi pir lah ulun handak maambil tas, aku hadangi banar ding ai. Balalu ading tadi karumah langsung mambawa paninian... sampai dimuka mobil, pir....pir... ulun batitip nini ulun katanjung lah...ikam kada umpat kah ding kada pir ai... titip nini haja lah.. mandangar paninian dibawa lansung supir tancap gas.. kada jadi mambawa paninian tadi sambil manggarunum.. pah aku diwaluhinya.